ચાલતી પટ્ટી

" જિંદગીમાં જીતની સૌથી સારી તૈયારી એ છે કે આજે સારું કામ કરો.● ‘વિષાદ’ પણ એક યોગ છે. ● એક કામ શરુ કરી લીધા પછી અસફળતાનો ડર ના રાખો, ● અને કામને અધવચ્ચે છોડો પણ નહીં. ● સફળ લોકો કોઈ અલગ કામ નથી કરતા, ● બસ, તે કાંઈક અલગ રીતે કામ કરે છે... ● કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને તમારી મરજી વિરુદ્ધ લઘુતાગ્રંથિનો અનુભવ ના કરાવી શકે."
મનની શાંતિ શોધો છો? ફોલો ધીસ પોઈન્ટ. લેબલવાળી પોસ્ટ્સ નથી. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
મનની શાંતિ શોધો છો? ફોલો ધીસ પોઈન્ટ. લેબલવાળી પોસ્ટ્સ નથી. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો